Blogartikel 11

11-03-2024

Dorothy Taubman was an influential figure


Dorothy Taubman was an influential figure in the world of piano pedagogy, renowned for her innovative approach to piano technique. Her work primarily focused on understanding and enhancing hand movements in piano playing, aiming to develop a healthy and efficient technique that is both expressive and free from injury.


One of Taubman's key insights concerned the natural movements of the human body and how they can be applied to piano playing. She emphasized the importance of a relaxed hand position, maintaining a natural alignment of the hand, wrist, and forearm. By maintaining this relaxed posture, pianists can reduce tension and gain more control over their playing technique.


Taubman also placed great emphasis on using gravity to produce sound on the piano. She encouraged pianists to allow the weight of their arms to drop into the keys, rather than using excessive muscular force. This approach not only resulted in a fuller and richer sound but also reduced the strain on the pianist's hands and arms.


Another important aspect of Taubman's method was her focus on eliminating unnecessary tension while playing. She developed specific exercises and techniques to help pianists relax tense muscles and promote smooth and effortless hand movements.


Through her groundbreaking work, Dorothy Taubman has had a lasting impact on the world of piano technique, with her principles and methods being used by pianists around the globe to improve their playing and prevent injuries.


Dorothy Taubman was een invloedrijke figuur


Dorothy Taubman was een invloedrijke figuur in de wereld van de pianopedagogiek, bekend om haar innovatieve benadering van pianotechniek. Haar werk richtte zich voornamelijk op het begrijpen en verbeteren van de handbeweging bij het pianospelen, met als doel een gezonde en efficiënte techniek te ontwikkelen die zowel expressief als vrij van letsel is.


Een van Taubmans belangrijkste inzichten betrof de natuurlijke bewegingen van het menselijk lichaam en hoe deze kunnen worden toegepast op het pianospel. Ze benadrukte het belang van een ontspannen handpositie, waarbij de hand, pols en onderarm in een natuurlijke uitlijning worden gehouden. Door deze ontspannen houding te behouden, kunnen pianisten spanning verminderen en meer controle krijgen over hun speeltechniek.


Taubman legde ook veel nadruk op het gebruik van de zwaartekracht om geluid te produceren op de piano. Ze moedigde pianisten aan om het gewicht van hun armen te laten zakken in de toetsen, in plaats van overmatige spierkracht te gebruiken. Deze benadering resulteerde niet alleen in een voller en rijker geluid, maar verminderde ook de belasting op de handen en armen van de pianist.


Een ander belangrijk aspect van Taubmans methode was haar focus op het elimineren van onnodige spanning tijdens het spelen. Ze ontwikkelde specifieke oefeningen en technieken om pianisten te helpen bij het ontspannen van gespannen spieren en het bevorderen van een vloeiende en moeiteloze handbeweging.


Door haar baanbrekende werk heeft Dorothy Taubman een blijvende invloed gehad op de wereld van de pianotechniek, waarbij haar principes en methoden worden gebruikt door pianisten over de hele wereld om hun spel te verbeteren en blessures te voorkomen.


Link 1


Link 2


Link 3


Link 4

Redactie e-mailadres: 

info@pianovrienden.nl

Pianovrienden | 2024